گردشگری به عنوان راهبردی کلیدی و بخشی مهم در تعالی اقتصادی، که بصورت مستقیم و غیر مستقیم نقش برجسته ای بر اهداف توسعه  پایدار دارد؛ در دستور کار سازمان ملل متحد تا سال 2030 قرار گرفته است.

بر این اساس رونق صنعت گردشگری به عنوان عاملی کلیدی در تغییرات اقتصادی و اجتماعی و مباحث کارآفرینی ؛جهت کاهش مشکلات اجتماعی و اقتصادی مد نظر دولتمردان می باشد که می تواند سبب رشد و توسعه مالی یک کشور و افزایش تولید ناخالص داخلی و اشتغال پایدار گردد و به عنوان موضوع غالب، در روند توسعه مد نظر می باشد.

 

از آنجا که اشتغال برای رشد موفق و پایدار حیاتی است؛ توسعه کسب کارهای گردشگری یکی از بزرگترین و سریعترین بخش های در حال رشد ؛ به منظور یک مسیر راهبردی در شرایط پرتلاطم امروزی است.بر این اساس نقش کارآفرینان گردشگری در توسعه مناطق مختلف ،موضوعی است که می بایست مد نظر قرار گیرد.

بر این اساس، هم در کشورهای صنعتی و هم در کشورهای در حال ظهور ، اولین مورد نگرانی ها، منطقی و خلاقانه بودن مشاغل کارآفرینانه است. توسعه کارآفرینی به عنوان راهبردی کلیدی موجب کاهش نرخ بیکاری ، به ویژه در بین جوانان تحصیل کرده می باشد. بر این اساس، پرداختن به صنعت گردشگری و فرآیندهای این صنعت و همچنین توانمندسازی جوانان تحصیل کرده برای انجام مشاغل کارآفرینی و گردشگری لازم و ضروری است.