سلسله وبینارهای از ایده تا عمل- ایده یابی و شناسایی فرصت(ویدئو)

توضیحات

سلسله وبینارهای از ایده تا عمل- ایده یابی و شناسایی فرصت

مدرس: دکتر مرضیه بختیاری