خدمات کلینیک کارافرینی در بین دانشجویان و کارکنان نیرو محرکه

جمعی فعال، کارافرین و علاقه مند که غالبا از عدم ثبات اقتصادی و عدم حمایت نهادی برای توسعه کسب و کارشان شکوه داشتند. حمایت از این قشر سبب می شود تا رونق تولید و انگیزه بیشتر در آن ها افزایش یابد