مسئولیت اجتماعی در کارآفرینی

کارآفرینی اجتماعی فرآیند دنبال کردن راه حل های خلاقانه برای مسائل اجتماعی است. به طور ویژه، کارآفرینان اجتماعی، ماموریتی برای خلق و نگهداری ارزش های اجتماعی در خود احساس می کنند و خروجی کار آنها ممکن است در طیف متنوعی از سازمان ها باشد.

کارگاه آموزشی بایدها و نبایدهای کسب و کار

توانمندسازی زنان سرپرست خانوار با حمایت استانداری استان قزوین