• ارائه خدمات سازمانی

    علم سنجی یکی از حوزه های نوظهور در شناسایی شکاف صنایع مختلف است که می تواند با رویکردی نوین به ترسیم چشم انداز صنعت کمک کند.

    مجموعه باتاب کارآفرین ورنا آماده انعقاد قرارداد با صنایع مختلف جهت شناسایی نقشه های علمی نوظهور مربوط به نیاز صنعت، اقدامات نوآورانه و ابتکاری، خلق ارزش و دانش محوری به واسطه مطالعات علم سنجی و واکاوی نقشه های علمی است.

  • ارائه خدمات پژوهشی

    مطالعات علم سنجی زمینه ای مناسب برای مرور سیستماتیک، مطالعه نظام مند متون است این سبک می تواند در انجام پژوهش های دانشجویی و پژوهشی کاربردی باشد.

  • ارائه خدمات آموزشی

    شرکت باتاب کارآفرین ورنا به صورت خصوصی و گروهی آماده برگزاری دوره ها و کارگاه ها، علم سنجی برای دانش پژوهان ایران عزیز است.